Skip to main content

Anunț concurs

            Şcoala Gimnazială Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu nr.83, jud.Timiş, în temeiul H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare și a prevederilor OUG nr.80/2022 , organizează concurs,  pentru ocuparea postului  contractual  vacant :

 • 1 post  muncitor fochist- compartimentul nedidactic

Concursul se va organiza la sediul Şcolii, str.Tudor Vladimirescu nr.83, judeţul Timiş

astfel:

 • Proba scrisă   în data de 28.10.2022, ora 9 
 • Proba practică în data de 28.10.2022, ora 12.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii:

            Condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu, sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvîrşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

            Condiţii specifice pentru compartimentul nedidactic:

 • studii liceale
 • certificat de calificare pentru meseria de fochist
 • nu necesită vechime

             Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 21.10.2022, ora 14  la sediul Şcolii Gimnaziale Jimbolia.

Relaţii suplimentare la sediul şcolii, persoana de contact Ilie Carmen Florina,

telefon:  0736625008.